wrapper

Ανακοινωθέντα Σεβασμιωτάτου

Επιστολή Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.Σεραφείμ στον Υπουργό Παιδείας

Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολή διαμαρτυρίας τήν ὁποίαν ἀπέστειλε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ πρός τόν Ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργόν Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων κ. Κων/νον Γαβρόγλου μέ ἀφορμήν Ἐγκύκλιόν του στά Γυμνάσια τῆς Χώρας «περί ἐμφύλων ταυτοτήτων καί ἀποδόμησης ἐμφύλων στερεοτύπων».

  

                                                                      ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 18 Ἰανουαρίου 2017

 

 

Πρός Τόν

Ἐξοχώτατον Κύριον

Κωνσταντῖνον Γαβρόγλου

Ὑπουργόν

Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων

Ἀ. Παπανδρέου 37

151 80 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ

 

Ἐξοχώτατε Κύριε Ὑπουργέ,

Ἐκζητῶν τήν Ὑμετέραν ἐπιείκειαν διά τήν ὄχλησιν τῆς ἡμετέρας ἐπιστολῆς ὀφείλω νά ἀναφέρω ὅτι μετ’ αἰσθημάτων χαρᾶς καί ἀγαθῆς ἐλπίδος ἐπληροφορήθημεν τήν εἴδησιν τῆς ἀναλήψεως τῶν Ὑμετέρων Ὑπουργικῶν καθηκόντων, διότι ἡ Ὑμετέρα ἐξαίρετος προσωπικότης ἀναγνωρίζεται διά τήν βαθύτητα τῆς ἐπιστημονικῆς Της πληρότητος καί τήν πολυσήμαντον συμβολήν Της εἰς τά ἀκαδημαϊκά δρώμενα. Εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντικόν τό γεγονός ὅτι κοσμεῖσθε ὑπό ἐξαιρέτου ἤθους καί φέρετε ὡς προσωπικήν περιουσίαν πέραν τῶν Ὑμετέρων ἐπιστημονικῶν περγαμηνῶν καί τά τιμαλφέστατα θησαυρίσματα τοῦ Γένους, ἐκ τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων.

Τυγχάνω Μητροπολίτης τῆς ναυλόχου πόλεως τοῦ Πειραιῶς καί κατά ταῦτα ταπεινός διαχειριστής τοῦ ἱεροῦ της ἔργου, πού ἐντός τῆς ἀποκαραδοκίας τοῦ κτιστοῦ κόσμου, ἐγκαινίζει καί ἐγκαθιδρύει τήν ὑπερχονικήν βασιλείαν τοῦ Παναγίου Θεοῦ. Πέραν τοῦ κοινωνικοῦ καί φιλογενοῦς καί φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως, ἡ ὁποία σιτίζει καθημερινῶς 6.000 ἐμπεριστάτων συνανθρώπων ἀδιακρίτως θρησκείας, γλώσσης ἤ ἐθνοτικῆς των καταγωγῆς, λειτουργεῖ διά τοῦ Ἱδρύματος Προστασίας Νεότητος Ἐκπαιδευτήρια μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος, τά ὁποῖα ἀνιδρύθησαν διά τῆς πολυτιμήτου δωρεᾶς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κυροῦ Πολυκάρπου Λιώση καί τῆς ἀόκνου ποιμαντικῆς φροντίδος τοῦ προκατόχου μου Μητροπολίτου κ. Καλλινίκου. Ὡς εὐχερῶς ἀντιλαμβάνεσθε, πρωταρχικός σκοπός τῆς λειτουργίας καί τῆς δράσεως τοῦ μή κερδοσκοπικοῦ Ἱδρύματος Προστασίας Νεότητος πού παραλλήλως λειτουργεῖ καί Σχολάς Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν, εἶναι καί ἡ μεταλαμπάδευσις τῶν ζωπύρων τοῦ Γένους εἰς τήν διάδοχον γενεάν καί ἡ ἐγχρίστωσις τῶν ὀρθοδόξων νέων καί ἡ δημιουργία ὁλοκληρωμένων χαρακτήρων διαπνεομένων ὑπό τοῦ ζειδώρου πνεύματος τοῦ Πολιτισμοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς ἀνατολῆς, πνεύματος ἐλευθερίας, φιλαλληλίας, συναντιλήψεως καί ἀποδοχῆς τῆς ἑτερότητος καί ἀσφαλῶς πνεύματος ἡρωϊκῆς ἀντιστάσεως εἰς τόν ὁλοκληρωτισμόν τῆς Νέας Ἐποχῆς, τῆς κυριαρχίας τῶν ἀγορῶν καί τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιολογίας. Σημειωτέον ὅτι ἐντός τῆς Μητροπολιτικῆς ἡμῶν περιφερείας δραστηριοποῦνται ἐναργῶς δύο Ρωμαιοκαθολικά Σχολεῖα πού ἀνήκουν εἰς Ρωμαιοκαθολικά Μοναστικά Τάγματα καί ἑπομένως ἡ λειτουργία τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκπαιδευτηρίων εἶναι ἐπιβεβλημένη καί ἐξ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος. 

Μετά πολλῆς ἐκπλήξεως καί βαθυτάτης ὀδύνης ἐπληροφορήθην ὅτι ἀπεστείλατε τήν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2/23.12. 2016 Ἐγκύκλιον τοῦ Ὑμετέρου Ὑπουργείου τήν 23/12/2016 μέ θέμα: «Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Εμφύλων Ταυτοτήτων κατά το Σχολικό έτος 2016-2017» καί εἰς τό Γυμνάσιον τῶν Ἐκπαιδευτηρίων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς εἰς τήν ὁποίαν ἐντέλλεσθε εἰς τήν ἑνότητα «Ἔμφυλες Ταυτότητες» πού ἀφοροῦν τούς ἐφήβους μαθητάς, -τριες νά ἐνασχοληθουν μέ θέματα : «1. Σωματικές ἀλλαγές στήν Ἐφηβεία, 2. Βιολογικό καί Κοινωνικό φῦλο, 3. Ἀποδομώντας τά ἔμφυλα στερεότυπα καί 4. Ἀνθρώπινα δικαιώματα καί δικαιώματα τῶν γυναικῶν» Εἰς τήν ἑνότητα πού ἀφορᾶ γονεῖς καί ἐκπαιδευτικούς, ἀναφέρεται πέραν τῶν ἄλλων καί τό θέμα: «ἡ ὀμοφοβία καί ἡ τρανφοβία στήν κοινωνία καί τό σχολεῖο». Καλοῦνται δέ οἱ ἔφηβοι μαθηταί. -τριες ὅπως ἔχουν «βιωματικές προσεγγίσεις μαζί μέ τήν πληροφόρηση πού ἐπιτρέπουν στήν συνέχεια τήν ἀναστοχαστική διαδικασία καί διευκολύνουν τήν ἀνάπτυξη τῆς κριτικῆς στάσης» (σελ. 2) καί ὑποχρεοῦται ὁ σύλλογος τῶν διδασκόντων νά κοινοποιήση ἕως τίς 10.2.2017 τελικόν σχέδιον ὑλοποιήσεως τῆς θεματικῆς ἑβδομάδος εἰς τόν ἁρμόδιον Σύμβουλον Παιδαγωγικῆς εὐθύνης τοῦ Σχολείου (σελ. 5).

 

Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,

Ἐπιτραπήτω μοι μετά πολλοῦ σεβασμοῦ νά ἀναφέρω ὅτι οἱ ἕτερες δύο ἑνότητες τῆς θεματικῆς ἑβδομάδος πού προβλέπονται εἰς τήν Ὑμετέραν Ἐγκύκλιον «Διατροφή καί ποιότητα ζωῆς» καί «πρόληψη ἐθισμοῦ καί ἐξαρτήσεων» εἰλικρινῶς τιμοῦν τό Ὑμέτερον Ὑπουργεῖον καί τήν σχετική εἰσήγησι τοῦ ΙΕΠ καί αἰσθάνομαι τήν ὑποχρέωσι ὅπως ἐκ προσώπου τῶν Ἐκπαιδευτηρίων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως συγχαρῶ Ὑμᾶς.

Ἡ ἑνότης ὅμως «Ἔμφυλες ταυτότητες» καί ἡ δι’ αὐτῆς ἐπιδιωκομένη στοχοθεσία ἀλλοτριώσεως τῆς ὀντολογίας καί φυσιολογίας τῶν ἐφήβων εἰσάγεται διά πρώτην φοράν εἰς τήν ἐκπαιδευτικήν διαδικασίαν τῆς χώρας μας  καί μάλιστα ἄνευ τῆς γνώμης τῶν γονέων καί κηδεμόνων οἱ ὁποῖοι ἀντιδημοκρατικῶς καί αὐταρχικῶς δέν ἠρωτήθησαν ἐάν ἐπιθυμοῦν ἤ ἀνέχονται μίαν τοιαύτην στρέβλωσιν τῆς φυσιολογίας τῶν τέκνων των. Ἡ μεθοδευμένη διαφήμισις τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί φυσιολογίας εἰς ἀώρους καί εὐαισθήτους ἐφήβους ἀποτελεῖ καί ἐκζητῶ τήν Ὑμετέραν συγγνώμην διά τόν βαρύν ὅρον «ἔγκλημα καθοσιώσεως» καί διαπορῶ εἰλικρινῶς πῶς Ὑμεῖς ὡς πανεπιστημιακός καί παιδαγωγός ἐπετρέψατε μίαν προδήλως ἀντιεπιστημονικήν καί ἀντιανθρωπίνην μεθοδείαν εἰς βάρος τῶν ἀώρων καί σχηματιζομένων πνευματικῶς καί σωματικῶς νέων Ἑλλήνων.

Θεωρῶ ὅτι ὑπήρξατε θῦμα δολίων κέντρων πού ἐπιδιώκουν διά τῆς σαπροποιήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τήν χωματοποίησι τῆς ψυχῆς του καί τήν καταδολίευσι τῆς ἐλευθερίας του καί ἀσφαλῶς τήν ἔκπτωσί του εἰς χειραγωγούμενον ἄθυρμα καί ὑποζύγιον. Μετά τήν θεσμοθέτησι ἀπό τό Ἑλληνικόν Κοινοβούλιον τῆς ψυχοπαθολογίας τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας μέ τήν θεσμοθέτησι τοῦ συμφώνου συμβιώσεως τῶν λεγομένων ὁμοφυλοφίλων πού ἀποτελοῦν δυστυχῆ καί τραγικά πρόσωπα τά ὁποῖα ἀτέχνως καί ἀντιανθρωπίνως μιμοῦνται τό ἕτερον φῦλον, ὡς ἐννόμου ἀγαθοῦ, ἦλθεν ἡ Ὑμετέρα Ἐγκύκλιος διά νά προπαγανδίση τήν διαστροφήν καί τήν στρέβλωσι τῆς ἀνθρωπίνης σεξουαλικότητος καί μάλιστα μέ τό ψευδές καί γελοιωδέστατον πρόταγμα τοῦ δῆθεν προοδευτισμοῦ, ὅπως δυστυχῶς μέλος τοῦ ΔΣ τῆς ΟΛΜΕ ἐσημείωσε (Ἐφημ. Συντακτῶν 16.1.2017).

Ὡς καθηγητής τῆς Ἱστορίας τῶν Ἐπιστημῶν ἀσφαλῶς γνωρίζετε τόν περιώνυμον ἱστορικόν Κάσσιον Διώνα ὁ ὁποῖος συνέγραψε 9τομον ἱστορίαν τῆς Ρωμαϊκῆς περιόδου, ὅπου ἀναφερόμενος εἰς τό β΄βιλίον τῆς ἱστορίας αὐτοῦ εἰς τόν παράφρονα αὐτοκράτορα τῆς Ρώμης Νέρωνα ἀναγράφει, ὅτι ὁ εἰρημένος συνῆψε γάμον μετά δύο ἀπελευθέρων Ἑλλήνων τόν σωματώδη Πυθαγόρα καί τόν γυνακώδη Σπόρον, τόν ὁποῖον κατέστησε ἐκτομίαν καί ὀνόμασε Σαββίναν. Τόση προοδευτικότης λοιπόν, Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ, ἐν ἔτει 2017 νά καλοῦνται οἱ ἔφηβοι μαθητές καί μαθήτριες νά μιμοῦνται τόν παράφρονα Νέρωνα;

Διαμαρτυρόμενος διά τήν ἀπαράδεκτον αὐτήν ἐνέργειαν τοῦ Ὑμετέρου Ὑπουργείου καί Ὑμῶν, καθηκόντως καί ἁρμοδίως γνωρίζω Ὑμῖν ὅτι εἰς τά Ἐκπαιδευτήρια τῆς καθ’ Ὑμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως δέν θά ἐπιτρέψωμεν ἐκ προσώπου τῶν γονέων καί κηδεμόνων, οἱ ὁποῖοι μέ συγκεκριμένον σκοπόν ἐμπιστεύονται τά τέκνα των εἰς τήν ἐκπαιδευτικήν προσπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τοιαύτας δαιμονιώδεις ἀντιεπιστημονικάς, ὡς ἔχομεν καταδείξει εἰς τό ἡμέτερον πόνημα: «ΚΟΣΜΟΣ: ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ; «ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ Ἤ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ; ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ἤ ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;», (Πειραιεύς 2012) καί ἀνερματίστους στρεβλώσεις τοῦ ἀνθρώπου πού θίγουν βαναύσως ἐν ταὐτῷ καί τό συνταγματικῶς προστατευόμενον ἔννομον δικαίωμά μας τοῦ ἄρθρου 13 τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς μας συνειδήσεως, ἡ ὁποία προσβάλλεται καταφώρως ἀπό τήν καταναγκαστικήν ἐπιβολήν τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί τοῦ Θείου Νόμου «ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς» (Γεν. 1,27) καί τῆς ἀπενοχοποιήσεως καί προωθήσεως τῶν παρά φύσιν ἀσελγειῶν αἱ ὁποῖαι κατά τόν Εὐαγγελικόν Νόμον ἐπιφέρουν τήν σχᾶσιν ἀπό τάς ἀκτίστους ἐνεργείας τοῦ ἐν Τριάδι Τρισαγίου Θεοῦ (Α΄ Κορ. 6, 9-10) καί ὁδηγοῦν εἰς τόν πνευματικόν θάνατον κατά τό Γραφικόν «καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας» (Γεν. 6,3). Ἀσφαλῶς θά ἐνασχοληθοῦν τά Ἐκπαιδευτήριά μας μέ τάς δύο ἄλλας ἑνότητας πού προάγουν καί βοηθοῦν τήν διαμόρφωσι τοῦ χαρακτῆρος τῶν νέων.

Ἐν κατακλείδι ἀναφέρω εἰς Ὑμᾶς ὅτι ὡς μέλος τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς παρούσης Συνοδικῆς Περιόδου, τό ἐν λόγῳ φρικῶδες θέμα θά τό εἰσαγάγω ἐνώπιον Αὐτῆς.

Περαίνων παρακαλῶ θερμῶς τήν Ὑμετέραν ἔμφρονα καί ἐλλογιμωτάτην Ἐξοχότητα, ὅπως ἀνακαλέσῃ τήν συγκεκριμένην Ἐγκύκλιον καί ἀποσοβήση τό ἐπικείμενον ἀνοσιούργημα, διότι ὡς τυγχάνει τοῖς πᾶσι γνωστόν ἀπό τούς Δημοσίους λειτουργούς δύνασαι νά ἀπαιτεῖς τήν νομιμότητα ἀλλά ὄχι τόν ἡρωϊσμόν καί κατά ταῦτα οἱ Διευθυνταί τῶν σχολικῶν μονάδων φοβούμενοι διά τήν θέσιν των καί τόν προπηλακισμόν πού ἐργολαβικῶς ἀναλαμβάνουν εἰς βάρος τῶν ἀνθισταμένων, οἱ γνωστοί ἰνστρούκτορες τοῦ πραγματικοῦ σκοταδισμοῦ καί τῆς ἀληθοῦς μισαλλοδοξίας, ἐρευνητέον ἐάν σεβόμενοι τόν Θεόν καί ἑαυτούς καί κηδόμενοι τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν τους θά ἀντιδράσουν.

Μετά τιμῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 

Διαβάστε περισσότερα

Υπόμνημα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.Σεραφείμ επί της εκτάκτου συγκλίσεως της Ι.Σ.Ι. 23-24/11/2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ εἰς τήν προσεχῆ σύγκλησι τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο θά καταθέσει τό κάτωθι ὑπόμνημα.

 

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΙΣΙ 23-24/11/2016

 

Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι,

Μακαριώτατε, Σᾶς εὐχαριστῶ ἰδαιτέρως διότι εἰς τήν συνέντευξή Σας εἰς τόν δημοσιογράφο κ. Παπαχελᾶ εἰς τόν τηλεοπτικό δίαυλο ΣΚΑΪ δηλώσατε εὐθαρσῶς καί ἀνυποκρίτως ὅτι στό ἱερό μας σῶμα δέν ὑπάρχουν «φονταμενταλιστές» καί «ταλιμπάν» ἀλλά ἀδελφοί πού ὁ καθένας διατηρεῖ τήν θεόσδοτη ἐλευθερία τῆς συνειδήσεώς του.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιώς κ.Σεραφείμ προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 20 Σεπτεμβρίου 2016

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 

Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολή τήν ὁποίαν ἀπέστειλε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ στόν Πρωθυπουργό κ. Ἀλέξιο Τσίπρα μέ κοινοποιήσεις στόν Πρόεδρο τῶν ΑΝΕΛ καί Ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Παναγιώτη Καμμένο καί τόν Ὑπουργό Παιδείας κ. Νίκο Φίλη γιά τήν ρατσιστική μετατροπή μόνο γιά τούς Ὀρθοδόξους μαθητές –τριες τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σέ θρησκειολογία.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 

᾿Εν  Πειραιεῖ τῇ 20 Σεπτεμβρίου 2016

 

Πρός Τόν

Ἐξοχωτάτον Πρωθυπουργόν

Κυρίον  Κ. Ἀλέξιον Τσίπραν

Πρόεδρον Κυβερνήσεως

Μέγαρον Μαξίμου

Ἡρώδου Ἀττικοῦ 19

106 74 ΑΘΗΝΑΙ

 

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,

Ἐξαιτοῦμαι τήν ἐπιείκειαν Σας διά τήν ὄχληση τῆς ἐπιστολῆς μου. Ὡς ἔχων ὅμως τήν εὐθύνη τῆς διαποιμάνσεως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, εἰς τήν κανονικήν δικαιοδοσία τῆς ὁποίας φοιτοῦν ἑβδομήντα χιλιάδες μαθητές καί μαθήτριες, καί ὡς μέλος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀναγνωρισμένος ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία μέ τό  ἀπό 8/3/2006 ΠΔ (ΦΕΚ 65/9.3.2006 τ. ΝΠΔΔ), ἀπευθύνομαι πρός τήν ἐξαίρετη προσωπικότητά Σας διά νά ἀντιμετωπίσετε ἕνα ἐξόχως σοβαρό θέμα ἀπομειώσεως, ὑποβαθμίσεως, εὐτελισμοῦ καί θρησκευτικοῦ ρατσιμοῦ εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού διαπράττει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων, ὅπως θά Σᾶς ἀποδείξω ἀμέσως.

Κατά τίς προγραμματικές Σας δηλώσεις ὅταν ἀναλάβατε τήν εὐθύνη διακυβερνήσεως τῆς Χώρας μέ τήν ψῆφο τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ δηλώσατε ὅτι : «Εἶμαι κάθε λέξη του Συντάγματος» καί αὐτό Σᾶς τιμᾶ ἰδιαιτέρως, ἀλλά θά πρέπει, Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ, καί νά τό ἀποδεικνύετε καθημερινῶς. Στό ἄρθρ. 4 παρ. 1 καί 2 τοῦ Συντάγματος ὁρίζεται ὅτι : « 1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις», βασικό πρόταγμα τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως, ἀπό τήν ὁποίαν ἐμπνέεται ὁ κομματικός Σας σχηματισμός καί ἡ Ἀριστερά τῆς ὁποίας ἡγεῖσθε.  

Ἡ Κυβέρνησή Σας μέ τήν πλειοψηφία της στην Βουλή τῶν Ἑλλήνων, στίς 11/5/2016 ψήφισε τόν Νόμο 4386 «Ρυθμίσεις γιά τήν ἔρευνα καί ἄλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11.5.2016 τ. Α΄), ὅπου στό ἄρθρ. 55 «Ρύθμιση θεμάτων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων» καί στήν παρ. 5  νομοθέτησε τά ἀκόλουθα: «5. Στο άρθρο 16 του Ν. 1771/1988 (Α΄171) προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως ακολούθως: «4. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον στα δημόσια δημοτικά σχολεία των με αριθμό 25153/26.2.1957 (Β΄86) και 78871/22.3.1962 (Β΄125) κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών δεν υπηρετεί δάσκαλος του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας αντίστοιχα, μετά από σχετική εισήγηση των αρμοδίων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η πρόσληψη, ανά σχολικό έτος, εκπαιδευτικού εκτός των οικείων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών του Καθολικού δόγματος και για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών και γλώσσας της Εβραϊκής θρησκείας. Η επιλογή και πρόσληψη του εκπαιδευτικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.) και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου (Κ.Ι.Σ) αντίστοιχα».

Τά νομοθετηθέντα ἀσφαλῶς συνάδουν μέ τήν ἀρχή τῆς ἐλευθερίας τῆς Θρησκευτικῆς Συνειδήσεως πού προβλέπει τό Σύνταγμα τῆς Χώρας (ἄρθρ. 13) καί εἶναι ταυτόσημα μέ τά ἰσχύοντα γιά τούς Ἕλληνες Μουσουλμανόπαιδες, μαθητές καί μαθήτριες τῆς Μουσουλμανικῆς μειονότητας, διά τούς ὁποίους κατ’ ἔτος διορίζονται μέ ἀπόφαση τοῦ ἁρμοδίου ἐπί τῆς Παιδείας Ὑπουργοῦ τριακόσιοι «Ἱεροδιδάσκαλοι» κατόπιν προτάσεων τῶν 3 Μουφτειῶν τῆς Θράκης διά τήν διδασκαλία τοῦ Κορανίου καί μόνον. Δι’ αὐτήν τήν δημοκρατικήν Σας εὐαισθησία εἰλικρινῶς Σᾶς συγχαίρω. Τίθεται ὅμως ἀναπόδραστα τό ἐρώτημα, ἀνθρώπινα δικαιώματα ἔχουν μόνον οἱ μειοψηφίες στήν Ἑλλάδα; Κι ἀκόμη προκύπτει τό ἔλλογο συμπέρασμα ὅτι τά ὅσα δηλώνει ὁ ἀγαπητός Ὑπουργός ἐπί τῆς Παιδείας κ. Ν.Φίλης, εὐκαίρως ἀκαίρως ὅτι τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι μονομολογιακό καί πρέπει νά «ἐκσυγχρονισθῆ» εἶναι ἀνακριβέστατο, διότι ὅπως ἀποδεικνύεται ἀνωτέρῳ τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στήν Ἑλλάδα εἶναι πολυομολογιακό. Προκύπτει ὅμως καί κάτι δυστυχῶς τρομακτικά βαρύτερο, ὅτι ἀπό τόν Ἐξοχώτατο Ὑπουργό ἐπί τῆς Παιδείας κ. Ν. Φίλη, τόν ὁποῖον ἔχω εὐεργετήσει ἀνακαλέσας ἔγκλησι καί ἀγωγή μου διά συκοφαντικές ἀναφορές εἰς βάρος μου τῆς ἐφημερίδος «ΑΥΓΗ» ἐπί τῆς Διεθύνσεώς Του, καί ἀπό τό Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς τοῦ Ὑπουργείου Του, ἐκδιπλώνεται ἕνας ἐμπαθής Θρησκευτικός ρατσισμός  εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τήν ὁποίαν θεωροῦν ὡς παρίαν τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, παρά τίς προβλέψεις τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος. Μέ τήν πρόσφατη ἀπόφαση, ἀντιστρατεύονται καί περιφρονοῦν πλήρως τήν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περί διατηρήσεως τοῦ ὀρθοδόξου χαρακτῆρος τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν διά τούς Ὀρθοδόξους Ἑλληνόπαιδες καί μετατρέπουν τό μάθημα σέ θρησκειολογική «σοῦπα» καί ποδοπατοῦν προκλητικά καί ἀπομειώνουν ἀνεπίτρεπτα τήν Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία, τήν ὁποία θέτουν σέ ἤσσονα μοίρα ἀπό τίς Μουσουλμανική καί Ἑβραϊκή θρησκευτικές παραδοχές καί τό Ρωμαιοκαθολικό Δόγμα πού εἶναι ἀνεκτά κατά τό Σύνταγμα στή χώρα.

Θά πρέπει νά διερωτηθῆ κάθε ἄνθρωπος καλῆς θελήσεως καί ἐλπίζω καί Ἐσεῖς Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε, ὁ Ἐξοχώτατος Ὑπουργός κ. Νικ. Φίλης καί τό Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς μόνο γιά τούς Ὀρθοδόξους μαθητές –τριες «ἀναστοχάζονται»; Διατί δέν τολμοῦν νά «ἀναστοχαστοῦν» διά τούς Ἕλληνες μουσουλμάνους μαθητές –τριες καί νά τούς ὑποχρεώσουν νά διδάσκονται καί τό Εὐαγγέλιο μαζί μέ τό Κοράνιο; Διατί δέν τολμοῦν νά «ἀναστοχαστοῦν» καί γιά τούς Ἕλληνες Ἑβραίους μαθητές –τριες καί νά τούς ὑποχρεώσουν νά διδάσκονται καί τήν Καινή Διαθήκη μαζί μέ τήν Παλαιά; Διατί δέν τολμοῦν νά «ἀναστοχαστοῦν» καί γιά τούς Ἕλληνες Ρωμαιοκαθολικούς μαθητές –τριες καί νά τούς ὑποχρεώσουν νά διδάσκονται καί τήν ὀρθόδοξη θέση διά τό «Πέτρειο» δόγμα τοῦ Παπισμοῦ καί τά πλαστογραφημένα «στηρίγματά» του, ψευδοκωνσταντίνειο δωρεά, ψευδοπιπίνειο δωρεά, ψευδοϊσιδώρειες διατάξεις καί ψευδοκλημέντεια;

Ὅταν στό Μουσουλμάνο Μουφτή, Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, ἀναγνωρίζετε τό ἔννομο ἀσφαλῶς δικαίωμά του, ὄχι μόνον νά καθορίζη ὡς περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν διά τούς Ἕλληνες Μουσουλμανόπαιδες, τό Κοράνιο, ἀλλά καί νά προτείνη καί νά διορίζη οὐσίᾳ τούς διδάσκοντες αὐτό, ὅταν στό Κεντρικό Ἰσραηλιτικό Συμβούλιο τῆς Ἑλλάδος, ἀναγνωρίζετε τό ἔννομο ἀσφαλῶς δικαίωμα, ὄχι μόνον νά καθορίζη τό περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν διά τούς Ἕλληνες Ἑβραιόπαιδες, μέ τήν διδασκαλία τῆς Τορά καί τοῦ Ταλμούδ, ἀλλά καί νά προτείνη καί νά διορίζη οὐσίᾳ τούς διδάσκοντας αὐτά, κατά παρέκκλιση τῶν οἰκείων πινάκων ἀναπληρωτῶν Ἐκπαιδευτικῶν, ὅταν στήν τετραμελή(!!!) Ρωμαιοκαθολική Ἱεραρχία τῆς Ἑλλάδος, ἀναγνωρίζετε τό ἔννομο ἀσφαλῶς δικαίωμά Της, ὄχι μόνον νά καθορίζη ὡς περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν διά τούς Ἕλληνες Ρωμαιοκαθολικόπαιδες, τήν Ρωμαιοκαθολική Κατήχηση τοῦ Βατικανοῦ (ἐκδ. Κάκτος), ἀλλά καί νά προτείνη καί νά διορίζη οὐσίᾳ τούς διδάσκοντας αὐτήν καί πάλι κατά παρέκκλιση τῶν οἰκείων πινάκων ἀναπληρωτῶν Ἐκπαιδευτικῶν,  δέν ἀποτελεῖ δυσμενεστάτη διάκριση θρησκευτικοῦ ρατσιστικοῦ περιεχομένου, ἡ καταστρατήγηση ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας διά τήν Ὀρθόδοξη Καθολική τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία καί τήν 82μελῆ Ἱεραρχία Της, τῶν ἀναγνωριζομένων στίς ὑπόλοιπες στή χώρα Θρησκευτικές Κοινωνίες ἐννόμων δικαιωμάτων, στό ὑψίστης σημασίας θέμα τῆς μεταλαμπαδεύσεως εἰς τήν διάδοχη γενεά τῶν ζωπύρων τῆς πίστεως;

Παρέλκει νά ἀναφέρω, Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε, ὅτι οἱ σχετικές ρυθμίσεις διά τήν μετατροπή τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων μαθητῶν -τριων σέ θρησκειολογία, ἐκτός ἀπό πρόδηλη ὅπως ἀπέδειξα παραβίαση τῆς ἀρχῆς τῆς ἰσονομίας καί τῆς συνταγματικῆς ἰσότητος, εἶναι εὐθέως ἀντισυνταγματικές ὅπως ἔχει κριθῆ μέ δύο Ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε. τήν 3356/1995 καί 2176/1998 καθώς καί τή γνωστή τελεσίδικη ἀπόφαση 115/2012 τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων.

Προσφεύγω λοιπόν εἰς τήν ἐγνωσμένη εὐθυκρισία Σας διά νά Σᾶς θέσω αὐτό τό κολοσσιαίας σημασίας θέμα πού δημιούργησε ἀκρίτως ὁ ἐπί τῆς Παιδείας Ὑπουργός Σας, ἀπομειώσεως, περιφρονήσεως, δυσμενοῦς διακρίσεως καί θρησκευτικοῦ ρατσισμοῦ εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί νά παρακαλέσω διά τήν ἄμεση ἀνάκληση τῆς σχετικῆς ἀποφάσεως πού καταστρατηγεῖ τήν συνταγματική ἀρχή τῆς ἰσότητος τῶν Ἑλλήνων καί εὐτελίζει πλήρως τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀντιμετωπίζοντάς την μέσα στήν Ἑλληνική ἔννομη τάξη ὡς κατώτερη ἀπό τό Ἰσλάμ, τόν Ἰουδαϊσμό καί τήν Ρωμαιοκαθολική αἵρεση  καί ὡς ἀναξία σεβασμοῦ καί τιμῆς.

Στήν προσεχῆ τακτική σύγκλιση τῆς Ἱεραρχίας ἀπό 4 ἕως 7 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., θά θέσω τό θέμα στή διάσταση πού Σᾶς ἀναφέρω, ὡς θέμα ὑψίστης σημασίας διά τήν αὐτοσυνειδησία, τήν νομική κατάσταση καί τή συνταγματική ἀναγνώριση τῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας στήν Ἑλλάδα καί θά ζητήσω ἐάν ἐμμείνετε σέ αὐτή τήν προδήλως ἄδικη εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας διάκριση, νά κηρύξη ἑαυτήν, ἡ Ἐκκλησία, «ἐν διωγμῷ» ἀπό τήν Κυβέρνησή Σας καί νά προσφύγη σέ ὅλα τά Διεθνή fora καί στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, πού ἑρμηνεύει αὐθεντικά τήν Σύμβαση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῆς Ρώμης, καταγγέλουσα αὐτήν τήν βάναυση εἰς βάρος Της καί τοῦ ποιμνίου Της δυσμενεστάτη διάκριση θρησκευτικοῦ ρατσισμοῦ.

Εὐελπιστῶ ὅτι τό αἴσθημα δικαίου πού Σᾶς διακατέχει θά ἐπαναστατήση ἀπέναντι σ’ αὐτή τήν πρόδηλη παραβίαση τῆς ἰσονομίας καί τῆς Δημοκρατίας στήν Πατρίδα μας, πού ἀσφαλῶς ὡς μή νομικός δέν ἔχετε ἀντιληφθῆ τήν ἀντιδημοκρατική διάστασή της εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί θά ἀποδώσετε ὅ,τι ἰσχύει διά τούς μαθητάς τῆς Μουσουλμανικῆς, Ἑβραϊκῆς καί Ρωμαιοκαθολικῆς θρησκευτικῆς παραδοχῆς καί εἰς τούς μαθητάς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Τίποτα περισσότερον, τίποτα ὀλιγότερον.

Ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής μου τοῦ Ρωμαϊκοῦ Δικαίου Δημ. Γκόφας ἔλεγε ὅτι γιά νά βρῆς τό δίκιο σου πρέπει νά συντρέχουν τρεῖς προϋποθέσεις : α) νά ἔχης δίκιο, β) νά μπορῆς νά τό διεκδικήσης καί γ) νά βρεθῆ ὁ ἄνθρωπος πού θά στό ἀποδώση.

Στήν προκειμένη περίπτωση Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀσφαλῶς ἔχει δίκιο. Τό διεκδικῶ λοιπόν, ἐκ προσώπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, καί τῶν 70.000 μαθητῶν, -τριων τῆς Μητροπολιτικῆς δικαιοδοσίας πού διακονῶ, ἐνώπιόν Σας, πού εἶσθε ὁ ἀνώτατος Κυβερνητικός Ἄρχων, καί μένει τό ζήτημα ἐάν Ἐσεῖς θέλετε νά μᾶς τό ἀποδώσετε.

Εὔχομαι νά τό πράξετε καί νά ἀποσκορακίσετε μιά καταφανῆ ἀδικία, διατί αὐτό ἐπιτάσσει ἡ δημοκρατική Σας συνείδηση, αὐτό ἐπιτάσσουν οἱ ἀρχές Σας.

Ἐκ προοιμίου Σᾶς εὐχαριστῶ!

         

Μετά τιμῆς

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 

Κοινοποιήσεις:

Ἐξοχώτατον Ὑπουργόν Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ.κ. Π. Καμμένον

Ἐξοχώτατον Ὑπουργόν Παιδείας Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων κ.κ. Ν. Φίλην

 

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ για το θέμα των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας.

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

«ΣΧΕΣΕΙΣ» ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Μετά τήν ἀνακοίνωση ἀπό τόν Ἐξοχώτατο κ. Πρωθυπουργό γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος μέσα στήν ὁποία ἔθεσε καί τό θέμα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας γιά τό ὁποῖο πολλοί μή εἰδικοί ἐκφράζονται εὐκαίρως ἀκαίρως ἐπαγόμεθα τά κάτωθι.

Πρέπει νά γίνει σαφές ὅτι οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας ἀφοροῦν σέ ἤδη διακριτούς ρόλους ὅπως ὁ νῦν Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας στό βιβλίο του

Διαβάστε περισσότερα

Στον ιστοτόπο αυτό...

 ... μπορείτε να ενημερώνεστε για θέματα τύπου σχετικά με την Ποιμαντική, Ιεραποστολική, Φιλανθρωπική, Νεανική και λοιπή δραστηριότητα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Ο Διευθυντής  Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου, Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Δημήτριος Αλφιέρης  

Επικοινωνία

 Διεύθυνση

  • Ακτή Θεμιστοκλέους 190

  • ΤΚ 185-39

  • Πειραιάς

Τηλεφωνικό κέντρο

  • 2104514833

Email Επικοινωνίας

  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.